پروژه آقای حیدری منطقه کریمخان


در تاریخ 95/12/01 پروژه به متراژ 580 متر مربع واقع در خیابان هفت تیر با کارفرمایی آقای حیدری آغاز به کار شد. حضور گروه مهندسین پرآو به عنوان مدیر این پروژه بوده است.

در تاریخ 97/01/15 این پروژه با موفقیت به اتمام رسیده است.