پیمان مدیریت


نظر به توجه ارگان ذیربط ساختمانی و قوانین مربوط به ساخت و ساز شهری در حال حاضر بهترین نوع فعالیت به منظور اجرای ساختمان همکاری با مجموعه هاییست که دارای صلاحیت اجرای ساختمان از مراجع ذیربط هستند . بدین منظور شرکت مجری پرآو با دارای بودن صلاحیت اجرای پایه 1 اقدام به فعالیت های ساختمانی (اجرای ساختمان ) و توافق با مالکین به شیوه قرار داد های مدیریت پیمان نمونده . از این رهگذر از تمامی مالک هایی که نسبت به ساخت ملک خود تمایل دارند میتوانند از نمونه کار های ما بازدید به عمل آورند .

مطمئنا بهترین شیوه قرار داد اجرای ساختمان با توجه به تورم موجود قرار داد اجرای ساختمان به شیوه پیمان مدیریت است .

با ما همراه باشید .

مجموعه شرکت های ساختمانی پرآو