پیمانکاری اجرای ساختمان


شرکت مجری ذیصلاح پرآو ارائه دهنده برگه های پیمانکاری اجرای ساختمان و با در دست داشتن 53پروژ ساختمانی به عنوا مجری آماده عقد قرار داد پیمان مدیریت با ارائه بهترین مصالح و نازلیترین قیمت ها در سطح شهر تهران است.