پیمان مدیریت ساختمان


شرکت مجری ذیصلاح پرآو ارائه دهنده برگه های تعهد مجری و با در دست داشتن 53پروژ ساختمانی به عنوا مجری آماده عقد قرار داد پیمان مدیریت با ارائه بهترین مصالح و نازلیترین قیمت ها در سطح شهر تهران است.