۲۶ـ ۱۲ـ ۹۶ نامه معاون وزیر کشور به مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (استان ها)


(توافقات بر سر ارجاع نظارت)

ابلاغ شيوه نامه جديد طراحي،نظارت و اجراي ساختمان به ادارات كل راه و شهرسازي