پیشرفت تکنولوژی در ساخت و مصالح جدید ساختمانی


نمای فلزی حرارتی خورشیدی چیست

تا به حال تصور کرده اید که حتی دیوارهای خانه شما گرمای مورد نیاز را برایتان فراهم کنند؟ امروزه صفحات خورشیدی تولید شده که دارای ساختار جالبی می باشند. این نمای فلزی حرارتی از ترکیب نوعی چوب جاذب و عایق شیشه ای تولید شده است. در این نوع از صفحات قسمت چوبی دارای شیارهای افقی می باشد، که در تابستان ها به کنترل جهت تابش نور خورشید کمک کرده و زمستان ها باعث ذخیره نور خورشید می شوند. این نوع از نماها به شدت برای مناطق سردسیری مناسب بوده و نور خورشید از طریق صفحات آلومینیومی جذب و تبدیل به حرارت می شود، با این اوصاف بیشترین بهره وری از نور خورشید برای این نوع از خانه ها فراهم می شود.