تعلیق پروانه ریاست نظام مهندسی استان تهران


حسن قربانخانی که به تازگی مجدد به عنوان ریاست نظام مهندسی استان تهران برگزیده شد این بار به دلیل مخافت منطقی و قانونی با وزیر راه مسکن و شهرسازی از کار برکنار شد .

طی اقدام شجاعانه حسن قربانخانی در جهت مخالفت علنی و بر اساس مواد قانونی با دستورات امری و غیر قانونی وزیر راه مسکن و شهرسازی بسیاری از مجامع مهندسی عکس العمل نشان دادند.

در سال های گذشته ارج و قرب مهندسان رو به زوال کشیده شده اما مدتی است به جهت تلاش برخی کاردانان و با تجربگان عرصه ساختمان به دوران ارزش واقعی مهندسان نزدیک میشدیم .امید است بتوان با تلاش و پیگیری مسرانه مهندسان مجدد این قشر زحمت کش و آگاه دوباره به ارزش واقعی خود برسند و شرکت سازنده ذیصلاح از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نخواهد بود .