۲۷ـ ۰۱ـ ۹۷ نامه رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان(کلیه استانها)


رؤسای سازمان ها و اعضای هیات مدیره مجاز به اجرای [شیوه نامه جدید طراحی، نظارت و اجرا] نمی باشند...