۲۲ـ ۰۱ـ ۹۷نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان تهران


استعلام نظام مهندسی تهران از اداره کل راه و شهرسازی در خصوص رفع ابهامات و اخذ فرصت زماني جهت بررسي و اجراي شیوه نامه جدید طراحی، نظارت و اجرا