۲۲ ـ ۰۱ ـ۹۷ تقدیر و تشکر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از وزیر محترم کشور


تقدیر و تشکر از احساس مسئولیت و توجه وزیر کشور به حوزه ساخت و ساز